Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste:

REKISTERIN PITÄJÄ:

UnelMilla (3098557-6)

Ahdenkallionkatu 5b5

05800 Hyvinkää

Rekisteriasioista vastaava: Milla Allinen

REKISTERIN NIMI

UnelMilla asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Palautelomakkeella tai muilla verkkokaupan sivuilla olevilla erillisillä tilauslomakkeilla ilmoittamasi tiedot talletetaan Unelmilla -verkkokaupan ylläpitämään asiakasrekisteriin. Asiakasrekisteriä käytetään olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisterin tietoja käytetään Unelmilla:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Voit antaa palautetta palautelomakkeella myös anonyymisti.

Unelmillan asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia, jotka sitoutuvat noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä.

  • paypal
  • Mailchimp
  • Google (sähköposti)
  • Checkout.fi

Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.

Unelmilla ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta

  • pankkiyhteystietoja
  • luottokorttitietoja

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteriin talletetaan ainoastaan palautelomakkeella tai erillisellä tilauslomakkeella ilmoittamasi tiedot. Palautelomake sisältää seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti puhelinnumero. Muut tilauslomakkeet sisältävät seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Verkkokauppaan tallentuvat myös rekisteröidyn asiakkaan ostohistoria. Sähköpostiin tallentuu asiakassuhteen viestintähistoria ja reklamaatiot. Emme säilytä rekisterissämme vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään  palaute- ja tilauslomakkeiden kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä, ellei rekisteröity pyydä tietojen korjausta esim. sähköpostitse tai puhelimitse.

Yritysasiakkailta henkilötietoja kerätään sähköpostitse sekä verkkokaupan yhteydenottolomakkella heidän omalla suostumuksellaan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

TARKISTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Pyyntö tulee esittää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen Unelmilla, Viistokatu 38, 05800 Hyvinkää.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla info@unelmilla.fi tai postitse Milla Allinen viistokatu 38, 05800 Hyvinkää tiedon korjaamiseksi.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.